Verksamheten

Home / Verksamheten

Under denna flik och under underflikarna till denna flik kan ni läsa om vår verksamhet.

Förskolan Solen är en föräldrakooperativ förskola i Fagered i Falkenbergs kommuns inland. Förskolans lokaler är sammanbyggda med ortens bygdegård, för att kunna dela på visa lokaler så som kök och matsal. Vi ha även tillgång till bygdegårdens stora sal för rörelselekar och gymnastik. Då vi har skog, djur och natur runt omkring oss och bygden är en skogs och jordbruksbygd involveras naturen och miljöarbete i den dagliga verksamheten. Förskolan drivs av en ekonomisk förening, där föräldrar sitter i styrelsen. Under läsåret 2016 – 2017 ökade barnantalet från 29 till 36 stycken barn. Verksamheten har därför utvecklats med en avdelning till som fick namnet Molnet och stod klar i juni 2016 för att ta emot de minsta barnen. Detta skapade tre avdelningar på förskolan vilka blev mer åldersanpassade efter barn ca 1-2år, ca 3-4år och från ca 5år. Målet med indelningen var att kunna anpassa verksamheten och dess miljö bättre efter de barngrupper vi har och på detta sätt bidra till vårt fokusområde gällande värdegrunden att alla skulle må bra, synas, utvecklas och känna sig stol över det man åstadkommer och den man är. Respekt, trygghet och utveckling. Under hösten har därför en miljöförändring skett på alla avdelningar utifrån barngruppens behov och intresse. Under vårterminen har också utemiljön förändras för att ytterligare stimulera till lek, rörelse, motorisk aktivitet och lärande.

 

Styrelsen har huvudansvaret för verksamheten och är arbetsgivare. Förskolechefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten i enlighet med läroplanen och andra styrdokument. Förskolechefen är arbetsledare för förskolans personal. Personalens uppgift är att arbeta på ett medvetet pedagogiskt sätt utifrån läroplanen i samarbete med styrelse, chef, barn och föräldrar.

Verksamhetsmål och avdelningsmål utarbetas under hela verksamhetsåret, då vi vill att de skall utgå från barnens intresse och det vi ser behöver utvecklas utifrån de pedagogiska dokumentationerna vi gör. Varje avdelning planerar och utvärderar sin verksamhet och dokumenterar i planeringsboken.

Vårt fokusområde gällande värdegrunden just nu är: Alla skall må bra, synas, utvecklas och känna sig stolta över det man åstadkommer och den man är. Respekt, utveckling och trygghet är viktiga värdegrundsord för oss.

Respekt är för oss att lyssna på varandra. Acceptera varandras gränser och olikheter. Vara lyhörd för andras åsikter och behov.

Utveckling är för oss förändringar i tankar och handlingar som sker under en process. En process är för oss skeende, pågående händelse, en förändring, ett lärande.

Trygghet är för oss att känna sig välkommen, självförtroende, självkänsla, känsla av samanhang KASAM som står för begripligt, hanterbart och meningsfullt där de olika begreppen står för följande.

  • Begriplighet, att det som händer inom och utanför individen, är begripligt, förståligt och går att förutse.
  • Hanterbarhet, innebär att det finns resurser till att klara av de händelser, aktiviteter och beteenden som krävs av omgivningen.
  • Meningsfullhet när man känner att de utmaningar man möter i omvärden är värda att engagera sig i
  • Ytterst handlar värdegrundsarbete i barngruppen om att se barnen som jämnlika oss vuxna och att tolka barnen. Vad är det för flöden av tankar, idéer och intressen barnet provar nu och hur kan vi på bästa sätt bemöta dem och gå vidare och använda oss av dessa i verksamheten?